Gedragscode

Artikel 1

Deze gedragscode legt de verhoudingen vast tussen de dienstverlening van de betrokken werknemer(s), de opdrachtgever/werkgever en elswerkt.

Artikel 2

Elswerkt aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor zij de juiste professionele deskundigheid bezit.

Artikel 3

Elswerkt zal vermijden dat, in de relatie met de opdrachtgever/werkgever, andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen teneinde haar onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever /werkgever alsook van de werknemer te kunnen waarborgen.


Artikel 4

Door het louter aanvaarden van de dienstverlening door elswerkt wordt de werknemer nimmer geacht verklaard te hebben, dat het feit van aanvaarding van enigerlei vorm van dienstverlening gezien zou mogen worden als toezegging tot overplaatsing of vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe, noch als incompetentie, noch als het bestaan van een onwerkbare situatie de werknemer betreffende.

Artikel 5

Elswerkt handelt vanuit volledige integriteit, hetgeen o.a. inhoudt dat elswerkt opdrachten aanvaardt met instemming van werknemer en van opdrachtgever/werkgever.

Artikel 6

De werknemer is vrij om een aanbod tot dienstverlening door elswerkt te weigeren of te aanvaarden. De werknemer kan niet door elswerkt worden belet om de deelname aan een programma tussentijds te onderbreken of definitief te beëindigen.

Artikel 7

Elswerkt adviseert slechts werknemers die hiertoe gemotiveerd zijn. Zijn eigen inzet is een voorwaarde voor acceptatie en uitvoering van een opdracht. Obstructie door de werknemer kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door elswerkt.

Artikel 8

Elswerkt respecteert de vertrouwelijkheid en de privacy van de werknemer en de opdrachtgever/werkgever, zowel jegens elkaar als jegens derden.

Artikel 9

Elswerkt brengt de kosten van dienstverlening in principe volledig in rekening bij de opdrachtgever/werkgever. De dienstverlening door elswerkt wordt aanvaard als een inspanningsverplichting.

Artikel 10

De kosten van de dienstverlening worden, voorafgaande aan de opdrachtaanvaarding, tussen partijen overeengekomen.

Artikel 11

Elswerkt zal noch rechtstreeks, noch indirect, op enigerlei wijze financiële verbindingen hebben of financiële bijdragen geven aan personen, organisaties, bedrijven of daarmee gelieerde (rechts)personen, die direct of indirect invloed hebben op het gunnen van de opdracht. Deze bepaling heeft uitsluitend tot doel oneigenlijke beïnvloeding van (rechts)personen bij het gunnen van opdrachten te voorkomen en staat samenwerking met andere bureaus niet in de weg.

 

************